Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Hizmetimiz Hakkında

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, ülkemizde ilk olarak Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde gündeme gelmiştir. 2010 yılında Türkiye’nin ADR Konvansiyonunu imzalayarak yürürlüğe koymasının ardından 2014 yılından itibaren yerel mevzuat olan Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Böylece Haziran 2015’ten itibaren yıllık 50 ton ve üzeri miktarlarda tehlikeli maddeleri dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

TEHLİKELİ MADDE SEKTÖRÜNDE ADR KAPSAMINDAKİ MADDELERİ İÇİN HİZMET ALACAK FİRMALARIN KAPSAMI

 • Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,
 • Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri kapsar.

Yerel mevzuatlara göre aşağıdaki iki madde haricinde kapsam dışında olacak işletme faaliyeti yoktur;

 • Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemleri.
 • Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemleri.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI İSTİHDAM ETME MUAFİYETİ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği geçici madde 2 ‘ de belirtildiği üzere;

 • Perakende satış yapan akaryakıt, LPG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmeler
 • Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayolu Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacılar
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında

 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme ya da TMGD Hizmeti alma zorunluluğu 01.01.2018 tarihine kadar aranmaz.

BU KAPSAMDA SUNDUĞUMUZ HİZMETLERİMİZ

 • Tesiste tedarik edilip kullanılan veya üretilen tüm ürünlerin ADR açısından değerlendirilmesi
 • Tehlikeli maddelerin ADR hükümlerine göre taşınmasının sağlanması
 • Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunun yılsonu itibariyle ilk 3 ay içinde hazırlanması ve yetkili merciye elektronik ortamda ibraz edilmesi
 • Kazaların veya ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasının sağlanması
 • Tehlikeli malların taşınması, doldurulması veya boşaltılması esnasında muhtemel riskler için personele uyarıcı talimatların hazırlanması
 • Tehlikeli Madde ile çalışan personele eğitimlerin verilmesi
 • Yenilenen ADR hükümlerine göre sistemin güncellenmesi